MS word hit by virus?

i think this MS word document may contain a virus, it shows as blank but is 47k in size here is 10k of it, and its sails through all my firewalls and antivirus, any experts able to make anything of it?

¡±á > þÿ þÿÿÿ ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿýÿÿÿþÿÿÿþÿÿÿ a
e ! " # $ % & ’ ( ) * + , - . / 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 : ; < = > ? @ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ þÿÿÿþÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿR o o t E n t r y ÿÿÿÿÿÿÿÿ ²Z¤
žÑ¤a ÀO¹2º …~ö[Æ\ À C O N T E N T S ÿÿÿÿ
² C o m p O b j ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ V S P E L L I N G ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ ( þÿÿÿþÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ "
"
" " " " ÿ
" " " " " " " ! “” #" $ %" &" ' (" )" * +" , Ú " "Œ " " " " " a" " "
"
" " " " ÿ
" " " " " " " ! “” #" $ %" &" ' (" )" * +" , Ú " "Œ " " " " " a" " "
"
" " " " ÿ
" " " " " " " ! “” #" $ %" &" ' (" )" * +" , " Ú " "Œ " "Œ " " " a" " "
"
" " " " ÿ
" " " " " " " ! “” #" $ %" &" ' (" )" * +" , Ú " "Œ " " " " " a" " "
"
" " " " ÿ
" " " " " " " ! “” #" $ %" &" ' (" )" * +" , Ú " "Œ " " " " " a" " "
"
" " " " ÿ
" " " " " " " ! “” #" $ %" &" ' (" )" * +" , Ú " "Œ " " " " " a" " "
"
" " " " ÿ
" " " " " " " ! “” #" $ %" &" ' (" )" * +" , Ú " "Œ " " " " " a" " "
"
" " " " ÿ
" " " " " " " ! “” #" $ %" &" ' (" )" * +" , " Ú " "Œ " "Œ " " " a" " "
"
" " " " ÿ
" " " " " " " ! “” #" $ %" &" ' (" )" * +" , Ú " "Œ " " " " " a" " "
"
" " " " ÿ
" " " " " " " ! “” #" $ %" &" ' (" )" * +" , Ú " "Œ " " " " " a" " "
"
" " " " ÿ
" " " " " " " ! “” #" $ %" &" ' (" )" * +" , Ú " "Œ " " " " " a" " "
"
" " " " ÿ
" " " " " " " ! “” #" $ %" &" ' (" )" * +" , Ú " "Œ " " " " " a" " "
"
" " " " ÿ
" " " " " " " ! “” #" $ %" &" ' (" )" * +" , " Ú " "Œ " "Œ " " " a" " "
"
" " " " ÿ
" " " " " " " ! “” #" $ %" &" ' (" )" * +" , Ú " "Œ " " " " " a" " "
"
" " " " ÿ
" " " " " " " ! “” #" $ %" &" ' (" )" * +" , Ú " "Œ " " " " " a" " "
"
" " " " ÿ
" " " " " " " ! “” #" $ %" &" ' (" )" +" , Ú " "Œ " " " " " a" " "
"
" " " " ÿ CHNKWKS ² ø ÿÿÿÿ TEXT TEXT FDPP FDPP FDPC FDPC STSH STSH STSH STSH 2 SYID SYIDP SGP SGP d INK INK h BTEP PLC l BTEC PLC „ FONT FONTœ < STRS PLC Ø : MCLD MCLD ̤ PRNT WNPRÞ
8 FRAM FRAM° ˆ TITL TITLž° " DOP DOP À° . t h a t t h e y m a y b e m o r e i n t e r e s t i n g ,

                                                                                                                       *ìƒ   7&gt;       *ìƒ   7&gt;                                            %      ÿÿÿ &     ÙF… Ýmd k         ð` ð` ÿÿ   ÿ                   u    ÿÿÿÿÿÿÿÿ      üÔÔ                                                                                                                                                                                                                             (  2‚"  ' (Š   *Û) Û @·S 	·      ö                                                                                                                                                                                                                                                    

"
Ì(ƒ ÿÿÿÿ Ì(ƒ
“ð ” “4 t t ( Ì(ƒ T i m e s N e w R o m a n ÿ

“a
“ w & : < > @ B D F H J L N Q ^ _ ` a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w ” Ú " "Œ " "Œ ” ” ” a” " "
"
" " " " ÿ
" " " " " " " ! “” #" $ %" &" ' (" )" * +" , Ú " "Œ " " " " " a" " "
"
" " " " ÿ
" " " " " " " ! “” #" $ %" &" ' (" )" * +" , Ú " "Œ " " " " " a" " "
"
" " " " ÿ
" " " " " " " ! “” #" $ %" &" ' (" )" * +" , Ú " "Œ " " " " " a" " "
"
" " " " ÿ
" " " " " " " ! “” #" $ %" &" ' (" )" * +" , Ú " "Œ " " " " " a" " "
"
" " " " ÿ
" " " " " " " ! “” #" $ %" &" ' (" )" * +" , " Ú " "Œ " "Œ " " " a" " "
"
" " " " ÿ
" " " " " " " ! “” #" $ %" &" ' (" )" * +" , Ú " "Œ " " " " " a" " "
"
" " " " ÿ
" " " " " " " ! “” #" $ %"

several pints of Mojos finest if anyone can give an answer,

Might it be that the file is just corrupt?

Virus scan it to make sure (most things can virus scan doucment and files)

If it sails thru the defences how do you know its a virus?

thats my first thinking that its corrupt but still opens in word…

In word, goto options and tick the box for show picture placeholders, likely to be an image that someone has tried to send in a word doc, of course in certain modes word only links to the file, it doesn’t embed it. That could explain the size.

Mail it to me at the mail on the contact us bit on here.

DT.

I can beat that. Just created an empty document 80kB. Check that “Allow fast saves” is unticked in the save tab under options. After doing this I did have to save the document under a different name before the size would shrink.

cheers folks. i dont know whether its a virus or anything MC, the file erased itself during some odd computer behaviour and would not ‘undo’. so we saved it under a different name. but BOTH versions are blank, despite the original having been saved regularly during progress. its too odd not to be some kind of virus IMO because to acutally delete the contents of a file and then save it as blank takes several actions and isnt just a one keypress error. all very strange.